Stadgar

 

Tagna Årsmöte 2019-01-12                                      

 

BWS:s STADGAR

 

1. Whiskyklubbens namn är Bridgemill Whisky Society/Bromölla Whisky

              Sällskap (BWS).

 

 2. BWS har sitt säte i Bromölla.

 

 3. BWS skall hålla minst 4 ordinarie träffar per år.

 

 4. Årsmötet skall hållas innan mars månads utgång och skall tillika vara

              klubbens första möte för året.

 

 5. På årsmötet skall följande punkter vara med på agendan:

 

     1. Mötets öppnande

     2.Agendans fastställande

     3.Val av mötesordförande

     4.Val av mötessekreterare

     5.Val av klubbordförande

     6.Val av kassör

     7.Val av medlemsansvarig

     8. Val av sekreterare

     9. Val av webbansvarig

    10. Val av informationsansvarig

    11. Medlemsavgifter

    12. Övrigt

    13. Avslutning

 

 6. Träffarna skall cirkulera mellan medlemmarna.

 

 7. Vid varje träff skall minst 4 whisky provas.

    Minst 3 whisky bestäms träffen innan och beställs

              av kassören.

    Träffens värd står för minst en provwhisky.

 

8. Träffens värd:

    Står för kvällens förtäring.

    Träffen startar med att värden bjuder på klubbens standardwhisky.

    Värden har möjlighet att bjuda en gäst och skulle någon ordinarie

              medlem ha förhinder så har värden möjlighet att bjuda en fler gäster.

 

 9. BWS informationsansvarig tar fram information om de whisky som skall

             provas och håller ett kort föredrag innan provningen av whiskyn sker.

 

 10.  All whisky som blir över efter en provkväll tillfaller värden.

                Efter provningen har värden rätt att ställa undan provad whisky.

 

 11. Vid intagande av nya medlemmar eller uteslutande av befintliga

                medlemmar skall konsensus råda bland övriga medlemmar.

 

 12. Ändringar av dessa stadgar kan endast göras på årsmötet och hälften

                plus en av medlemmarna måste vara närvarande vid beslut.

BWS är medlem i Svenska Whisky Förbundet